Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Om os

Vedtægter for Frivilligcenter Nordfyn

Vedtægter

 

§ 1. Navn:

Stk.1: Foreningen Frivilligcenter- & Selvhjælp Nordfyn  i Nordfyns Kommune, stiftet den 24. august 2004.

§ 2. Formål:

Stk.1: At styrke det frivillige sociale og humanitære arbejde i Nordfyns Kommune.

Stk.2: At yde foreningsservice for frivillige foreninger, organisationer og grupper.

Stk.3: At fremme samarbejdet mellem enkeltpersoner, organisationer, foreninger og grupper, som udfører en frivillig indsats på Nordfyn.

Stk.4: At samarbejde og have dialog med Nordfyns Kommune og Velfærdsministeriet samt andre relevante samarbejdspartnere, som støtter foreningens formålsparagraf.

§ 3. Medlemskreds:

Stk.1: Som medlemmer kan optages organisationer, foreninger, grupper og enkeltpersoner, som opfylder følgende kriterier:

1. Organisationen, foreningen, gruppen og enkeltpersonen skal have sit virkefelt i Nordfyns Kommune. Hvis der er tvivl om denne betingelse er opfyldt, tager bestyrelsen stilling til ansøgning om medlemskab.

2.  Organisationen, foreningen, gruppen og enkeltpersonen skal have til hovedformål at udføre frivilligt socialt og/eller sundhedsfremmende arbejde.

3. Frivillig, ulønnet indsats skal være en væsentlig ingrediens i aktiviteten.

4. Såfremt man opfylder ovenstående betingelser, kan indmeldelse ske ved henvendelse til Frivilligcenter & Selvhjælp Nordfyns koordinator eller bestyrelsen.

5. Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen med mindst 3 måneders varsel til regnskabsårets udgang

§ 4. Eksklusion:

Stk.1: Modarbejder et medlem af foreningen dens formål, kan medlemmet ekskluderes. Bestyrelsen træffer beslutning om eksklusion, som endelig godkendes på førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk.2: Eksklusionen skal være et selvstændigt punkt på dagsordenen. Eksklusionen kræver 2/3 stemmeflertal af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

 

 

 

§ 5. Kontingent:

Stk.1: Kontingent fastsættes af generalforsamlingen og kontingentperioden følger kalenderåret.

§ 6. Foreningens daglige ledelse:

Stk.1: Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Hver organisation, forening, gruppe eller enkeltperson kan kun være repræsenteret med én stemme.

Stk.2: Formanden vælges på generalforsamlingen for 2 år.

Stk.3: Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med næstformand og kasserer.

Stk.4: Foreningens sekretariatsfunktion varetages af Frivilligcentrets koordinator.

Stk.5: Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at der vælges 2 medlemmer i ulige år og 3 i lige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Stk.6: Sekretærfunktionen varetages af Frivilligcentrets koordinator, som ikke har stemmeret.

Stk.7: Bestyrelsen ansætter og afskediger lønnet personale.

Stk.8: Bestyrelsen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk.9: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst to bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Stk. 10:Forenings Forretningsorden

§ 7. Generalforsamlingen:

Stk.1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk.2: Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned.

Stk.3: Generalforsamlingen varsles med mindst 6 uger og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved brev indeholdende dagsorden.

Stk.4: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab, samt fastsættelse af evt. kontingent
  4. Fremlæggelse og drøftelse af målsætningerne for foreningens arbejde i det kommende år.
  5. Fremlæggelse af budget.
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af formand (vælges hvert andet år i lige år).
  8. Valg af den øvrige bestyrelse og 2 suppleanter.
  9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

Stk.5: Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk.6: Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal.

Stk.7: Hver organisation, forening, gruppe eller enkeltperson har én stemme. Hver medlemsorganisation kan dog sende op til 3 repræsentanter til generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk.8: Såfremt nogle af de fremmødte begærer det, er afstemninger skriftlige.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling:

Stk.1: Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Stk.2: Hvis mindst 25% af medlemsorganisationerne skriftligt anmoder om det, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, senest 4 uger efter at have modtaget anmodningen. Generalforsamlingen indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 9 Vedtægtsændringer:

Stk. 1: Forslag til vedtægtsændringer fremsendes til bestyrelsen mindst 4 uger før afholdelse af den ordinære generalforsamling. Forslagene udsendes til medlemmerne senest 2 uger før afholdelse af generalforsamling.

§ 10 Tegning og hæftelse:

Stk.1: Foreningen forpligtes udadtil af formanden og et bestyrelsesmedlem.

§ 11. Økonomi:

Stk.1: Foreningens regnskabsår og kontingent følger kalenderåret.

§ 12. Opløsning:

Stk. 1: Opløsning af foreningen kræver vedtagelse med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den sidste afholdes mindst én måned og højst 2 måneder efter den første generalforsamling. Opløsning af foreningen skal fremgå af dagsordenen

Stk.2: Ved opløsning af foreningen skal foreningens formue og ejendom tilfalde et eller flere projekter, hvis formål ligger tæt op ad foreningens eget.  Generalforsamlingen træffer nærmere beslutning herom.
Vedtægter vedtaget på den stiftende generalforsamling, tirsdag den 24. august 2004 af Frivilligcenter & Selvhjælp Nordfyn i Nordfyns Kommune.

§ 7  stk. 3 er ændret og godkendt på generalforsamling d. 29.3.2006

§ 1  stk. 1 er ændret og godkendt på generalforsamling d. 27.3.2007

§ 2  stk. 1 er ændret og godkendt på generalforsamling d. 27.3.2007

§ 2  stk. 4 er ændret og godkendt på generalforsamling d. 27.3.2007

§  3 stk. 1 er ændret og godkendt på generalforsamling d. 27.3.2007

§  2 stk. 2 er udgået og godkendt på generalforsamling d. 27.3.2007

§  1 stk. 1, § 3 stk. 4 - § 12 stk. 2  er ændret og godkendt på generalforsamling d. 16.03.2009

§ 2  stk. 4  er ændret og godkendt på generalforsamling d. 16.03.2009

§ 6  stk. 10  er ændret og godkendt på generalforsamling d. 16.03.2009

§ 7  stk.4 pkt. 2 er ændret og godkendt på generalforsamling d. 16.03.2009

D. 31.3.2009